دنده شانه ای و مقابل

برای خرید دنده شانه ای کلیک کنید.

مطالب آموزشی دنده شانه ای

چرخ دنده قطعه ای است برای انتقال گشتاور که به وسیله ی آن می توان مقدار گشتاور و سرعت درورانی را افزایش یا کاهش داد و جهت حرکت را نیز تغییر داد. ساختار چرخ دنده توپی متصل به محور متحرک، بخش داخلی چرخ دنده است، بیرون آن، محل قرارگیری جان چرخ دنده است، در قسمت بیرونی در جهت شعاعی، Rim درمحیط چرخ دنده قرار دارد که صدای حاصل از حرکت چرخ دنده مربوط به این قسمت می باشد. اصطلاحات مهم و تعاریف آن ها دایره گام: انجام محسابات بر اساس این دایره ی فرضی می باشد. دو چرخ دنده ی درگیر دارای دایره گام مماس بر هم می باشند. گام محیطی: طول کمانی از دایره ی فرضی گام، میان دو نقطه ی متناظر از دو دندانه ی کنار هم. ارتفاع سر دنده: فاصله میان بالای دندانه تا دایره گام. ارتفاع ته دنده: فاصله میان انتهای دندانه تا دایره گام.  دو گروه اصلی چرخ دنده ها بر... بیشتر بخوانید