سنسور فشار

مطالب آموزشی سنسور فشار

برای تعریف فشار می توان گفت: نیروی مورد نیاز برای جلوگیری از گسترش مایع که به عنوان نیروی هر واحد سطح گفته می شود. سنسور فشار وسیله ای برای اندازه گیری فشار گاز ها و مایع ها است که عموما در نقش یک مبدل عمل کرده و سیگنالی به عنوان ساختاری از فشار تحمل شده ایجاد می کند. سنسور فشار نام های دیگری مانند مبدل فشار، فشارسنج، فرستنده فشار، فشار و شاخص ها و.... دارد. سنسور های فشار می توانهند به طور غیر مستقیم، متغیر های دیگری مانند مایع/جریان گاز، سرعت، سطح آب، و ارتفاع را اندازه گیری کنند. بطور کلی این سنسور ها در کنترل و نظارت روی بسیاری از برنامه های روزمره کاربرد دارند. انواع سنسور فشار سنسور های فشار را می توان با توجه به عوامل مخلتفی مانند محدوده دام، فشار و.... دسته بندی کرد.  بطور کلی سنسور ها با اشکال متفاوت و در راستای اهداف... بیشتر بخوانید