سنسور فشار

برای تعریف فشار می توان گفت: نیروی مورد نیاز برای جلوگیری از گسترش مایع که به عنوان نیروی هر واحد سطح گفته می شود.

سنسور فشار وسیله ای برای اندازه گیری فشار گاز ها و مایع ها است که عموما در نقش یک مبدل عمل کرده و سیگنالی به عنوان ساختاری از فشار تحمل شده ایجاد می کند. سنسور فشار نام های دیگری مانند مبدل فشار، فشارسنج، فرستنده فشار، فشار و شاخص ها و .... دارد.

سنسور های فشار می توانهند به طور غیر مستقیم، متغیر های دیگری مانند مایع/جریان گاز، سرعت، سطح آب، و ارتفاع را اندازه گیری کنند. بطور کلی این سنسور ها در کنترل و نظارت روی بسیاری از برنامه های روزمره کاربرد دارند.

انواع سنسور فشار

سنسور های فشار را می توان با توجه به عوامل مخلتفی مانند محدوده دام، فشار و .... دسته بندی کرد.  بطور کلی سنسور ها با اشکال متفاوت و در راستای اهداف مختلف ساخته می شوند، ولی با نام های مختلفی بیان می شوند.

  • سنسور فشار سیلیکون(piezoresistive)
  • سنسور فشار مطلق (absolute): حساس نسبت به خلا
  • سنسور سنجش فشار نسبت به اتمسفر: اندازه گیری فشار نسبت به فشار اتمسفر. مانند فشار سنج تایر، که صفر برابر با فشار فراگیر محیط است.
  • سنسور فشار خلاء: این نام دارای ایهام است. ممکن است منظور سنسور برای سنجش فشار زیر فشار اتمسفر باشد که به نوعی فشار سنج منفی باشد و تفاوت میان فشار کم و فشار اتمسفر را بیان کند. و یا ممکن است برای تعریف سنسوری به کار برده شود که فشار کم را نسبت به فشار خلا اندازه می گیرد.
  • سنسور فشار دیفرانسیل: می توان با نام سنسور اختلاف فشار نیز بیان نمود. این نوع از سنسور، تفاوت میان دو فشار را که به دو سمت سنسور متصل هستند را اندازه گیری می کند. اکثر سنسور های فشار در واقع نوعی سنسور فشار دیفرانسیل هستند. کاربرد هایی مانند فشار قطره در سراسر فیلتر روغن و یا فیلترهای هوا، سطح مایع (با مقایسه فشار بالا و پایین مایع) که شدت جریان (با اندازه گیری تغییر در فشار در محدودیت) می باشد دارد.