انرژی چین (محافظ کابل)

مطالب آموزشی انرژی چین (انرژی گاید)

محافظ کابل، انرژي چين یا انرژي گايد قطعات پليمري از جنس پلي آميد هستند كه دارای خاصيت ضد سايشي، توانايي رفت و برگشت به ميزان بسیار بالا و در طول محور حركت را داشته و  ميزان خمش كابل از مقدار معینی كمتر نمي شود. برای خرید انرژی چین یا انرژی گاید (محافظ کابل) کلیک کنید. اگر كابل به دفعات از يك نقطه به چپ و راست خم شود، بعد از تکرار شدن حركت سيم هاي داخلي تحت كشش قطع مي گردند. اما اگر كابل حول يك دايره خم و راست شود قطع شدن بسیار زمان می برد که وظيفه اصلي انرژي چين است. از دیگر وظایف آن حفاظت از كابل در برابر بر خورد اشياء و يا قطعات با سيم ها و كابل ها است.. برخی انرژي گايدها طوری طراحي شده اند كه از  سفاله تراش و يا جرقه در دستگاه هاي هوابرش و يا پلاسما جلوگيري می کنند. برای خرید انرژی چین یا انرژی گاید CKS (محافظ کابل) کلیک... بیشتر بخوانید