بالبوشینگ

برای خرید بلبرینگ های خطی کلیک کنید.

مطالب آموزشی بالبوشینگ

بلبرینگ های خطی (بال بوشینگ) بلبرینگ های خطی (بال بوشینگ ها) در مکانیزم هایی که حرکت رفت و برگشت زیاد دارند و دستگاه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. زمانی که شافت بخواهد نقش میله راهنما را ایفا کند از بیرینگ  خطی استفاده می شود، در این وضعیت انجام حرکت با دقت و بدون لقی اهمیت دارد. بیرینگ های خطی با بلبرینگ ها و رولبرینگ ها در نوع حرکت تفاوت دارند، بیرینگ خطی در مکانیزم حرکت در جهت طولی و بلبرینگ ها و رولبرینگ ها در مکانیزم  چرخشی مورد استفاده قرار می گیرند. جهت خرید بالبوشینگ در برندهای مختلف کلیک کنید. کارکرد بیرینگ خطی (بال بوشینگ) بیرینگ خطی (بال بوشینگ) زمانی که در حرکت رفت و برگشت روی یک میله راهنما مشکل ایجاد شد، اختراع شد. مسئله ی پیش آمده این بود که طول میله ی راهنما با خیز میله ارتباط مستقیم داشت(هرچه طول میله بیشتر،... بیشتر بخوانید